Καθηγητής  της ασφαλιστικής  επιστήμης  στο Πανεπιστήμιο  Πειραιώς

Διοικητής του ΙΚΑ στην περίοδο 1999-2004. Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής (1993-1999). Διευθύνων Σύμβουλος της Χρηματιστηριακής Β. Ελλάδος (1991-1993). Διετέλεσε  Πρόεδρος της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών  Ελλάδος (1993-96)  και Πρόεδρος  της  ΑΕΔΑΚ  Ασφαλιστικών  Οργανισμών (2000-2004). Είναι συγγραφέας των εξής  βιβλίων : Public Pensions, Capital Formation and Economic Growth  (USA: Westview  Press, 1982).  Accident Costs  and Compensation Systems  (Athens: Forum, 1986).  Κοινωνική  Ασφάλιση  στην Ελλάδα (Αθήνα: Forum, 1996). Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (Αθήνα : Εκδόσεις Σταμούλη, 2005), Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση με Συναίνεση και Διαφάνεια (Εκδόσεις  Παπαζήση, 2008). Διοικητική Κινδύνων και Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων (Εκδόσεις Σταμούλη, 2010).   Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων (Εκδόσεις Παπαζήση, 2014). Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων Επιχειρήσεων (Εκδόσεις Παπαζήση, 2016). Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Εταιρειών (Εκδόσεις Παπαζήση, 2018).