Διευθύνων Σύμβουλος της EBRD, Περιβάλλον και Βιωσιμότητα

Ο Δρ Alistair Clark, με υπόβαθρο γνώσεων στη Μηχανική Περιβάλλοντος, διαθέτει μεταξύ άλλων σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο στην έρευνα όσο και στην υλοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) το 2001 και είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας. Ο ρόλος του Δρ Clark περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι όλες οι επενδύσεις της EBRD εναρμονίζονται με την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική καθώς και τις Απαιτήσεις Απόδοσης της Τράπεζας. Είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης στην EBRD όσον αφορά την εφαρμογή της εντολής της Τράπεζας σχετικά με την βιωσιμότητα και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών στις πολιτικές και τις στρατηγικές όλων των τομέων και χωρών δραστηριοποίησης της Τράπεζας.

Επιπλέον, ο Δρ Clark είναι Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγυήσεων Εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμμετέχει επίσης ενεργά στην Ομάδα Εργασίας των Πολυμερών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Πρότυπα και εκπροσωπεί την Τράπεζα σε πολλά διεθνή συνέδρια για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, καθώς και για την κοινωνική ανάπτυξη.